Regulamin

 1.    Informacje ogólne

 

1.1.   Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania oraz realizacji zamówień towarów za pośrednictwem Serwisu dostępnego pod adresem www.szop.uk

1.2.   Przed skorzystaniem lub zarejestrowaniem się na stronie www.szop.uk lub w aplikacjach mobilnych należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Jeżeli nie zgadzacie się Państwo z którymkolwiek postanowieniem Regulaminu, bądź z jego całością, uprzejmie prosimy o nie akceptowanie Regulaminu, nie rejestrowanie się w Serwisie oraz o nie korzystanie z Serwisu.

1.3.   Każdy Użytkownik, po zaakceptowaniu treści Regulaminu, zobowiązany jest do jego przestrzegania.

1.4.   Regulamin jest dostępny w każdym czasie za pośrednictwem Serwisu. Regulamin jest zamieszczony w Serwisie w formie umożliwiającej wydruk.

1.5.   Użyte w Regulaminie pojęcia posiadają następujące znaczenie:

o     Serwis – platforma internetowa, zlokalizowana pod adresem: www.szop.uk, na którą składają się elementy graficzne, oprogramowanie oraz aplikacje mobilne umożliwiające świadczenie usług drogą elektroniczną na rzecz Zamawiających; w Serwisie prezentowane są Towary Sprzedawcy oraz Ceny Towarów.

o     Zamówienie – sporządzona i wysłana przez Zamawiającego, za pośrednictwem Serwisu, lista Towarów, które Zamawiający planuje zakupić od Sprzedawcy w Dniu Realizacji Zamówienia.

o     Sprzedawca - podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest Szop Ltd.

o     Zamawiający – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zarejestrowała się w Serwisie, zaakceptowała Regulamin i dokonuje Zamówienia.

o     Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.

o     Towary - towary prezentowane przez Sprzedawcę w Serwisie, które Zamawiający może wybrać celem sporządzenia i wysłania Zamówienia, a następnie je kupić; Towary oraz Ceny prezentowane w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Dokładne informacje na temat poszczególnych Towarów umieszczone są w Serwisie obok zdjęcia Towaru, które jest widoczne dla Zamawiającego podczas składania Zamówienia.

o     Usługi - usługi prezentowane przez Sprzedawcę w Serwisie, które Zamawiający może wybrać dodatkowo podczas procesu sporządzenia i wysłania Zamówienia, a następnie je kupić; Usługi oraz Ceny prezentowane w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Dokładne informacje na temat poszczególnych Usług umieszczone są w Serwisie.

o     Cena - oznacza ostateczną cenę Towaru lub Usługi brutto, umieszczoną w Serwisie obok informacji o Towarze lub Usłudze; ceny są wyrażone w funtach brytyjskich i uwzględniają podatek VAT.

o     Realizacja Zamówienia - dokonanie przez Dostawcę dostawy Zamówienia na wskazany przez Zamawiającego adres; przy Realizacji Zamówienia Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Towar bez wad.

o     Dzień Realizacji Zamówienia - wybrany przez Zamawiającego dzień, w którym ma nastąpić dostawa Zamówienia na wskazany przez Zamawiającego adres ; w Dniu Realizacji Zamówienia, jeśli Zamawiający przyjmie ofertę Sprzedawcy, następuje zawarcie umowy sprzedaży Towarów.

o     Slot – przydziału czasu w którym Zamawiający deklaruje się dostarczyć zamówione Towary w Dniu Realizacji Zamówienia.

o     Koszt Realizacji Zamówienia - opłata za Realizację Zamówienia, jeżeli dochodzi do niej poprzez dostawę Zamówienia na wskazany przez Zamawiającego adres; Koszt Realizacji Zamówienia jest uwidoczniony w Serwisie podczas procesu sporządzenia i wysłania Zamówienia. Wysokość Kosztu Realizacji Zamówienia zależy od wybranego przez Zamawiającego Slotu oraz kwoty. Minimalna kwota realizacji to £25.00, a dostawa powyżej £50.00 jest wolna od opłaty za dostawe, która wynosi obecnie £3.99 (jednak jest stale monitorowana ze względu na niestabilny rynek ropy naftowej).

o     Konto - utworzone po rejestracji indywidualne konto Zamawiającego, za pomocą którego dokonuje Zamówień oraz zarządza danymi podanymi podczas procesu rejestracji.

o     Login - adres e-mail podany przez Zamawiającego na etapie rejestracji w Serwisie.

o     Dostawca - osoba fizyczna zatrudniona przez Sprzedawcę i legitymująca się jego pełnomocnictwem, która będzie Realizowała Zamówienie oraz, jeśli Zamawiający przyjmie ofertę Sprzedawcy, będzie zawierała w imieniu Sprzedawcy umowę sprzedaży Towarów z Zamawiającym.

o     Oferta - dokument przygotowany przez Sprzedającego oraz przedstawiany przez Dostawcę w miejscu i w dniu Realizacji Zamówienia, który obejmuje zamówione Towary, zaoferowane towary ekwiwalentne oraz ceny będące cenami ostatecznymi, po których Zamawiający może nabyć Towary oraz zaoferowane towary ekwiwalentne.

o     Infolinia - centrum obsługi Użytkownika Serwisu, czynne codziennie w godzinach 08:00-16:00, dostępne poprzez zakładkę Kontakt (lub info@szop.uk) lub profil sklepu na Facebooku.

 

 2.    Serwis

 

2.1.   Aby skorzystać z Serwisu niezbędne jest:

o     szerokopasmowe łącze internetowe,

o     przeglądarka internetowa (Internet Explorer 8 i nowsze, Google Chrome 15 i nowsze, Mozilla Firefox 7 i nowsze, Opera 11 i nowsze) obsługująca CSS i JavaScript,

o     włączona obsługa plików cookies,

o     włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up),

o     system operacyjny Microsoft Windows XP, 7 lub Vista i nowsze,

o     aktywne konto e-mail.

2.2.   Korzystanie z aplikacji mobilnych możliwe jest przy użyciu urządzeń przenośnych zaopatrzonych w system operacyjny Android 2.3.3 i nowsze, iOS 5.1.1 i nowsze, Windows Phone 8.1 i nowsze, Windows 8.0 z procesorami x86, x64, ARM z zainstalowaną aplikacją mobilną. Korzystanie z wersji mobilnej serwisu możliwe jest przy użyciu urządzeń przenośnych zaopatrzonych w łącze internetowe i ekran ciekłokrystaliczny.

2.3.   Użytkownik powinien korzystać z Serwisu zgodnie z przeznaczeniem i powstrzymać się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, za taką działalność jest uznane w szczególności:

o     ingerencja w korzystanie z Serwisu przez innych Użytkowników, w tym uniemożliwienie korzystanie z niego;

o     ingerencja w zawartość lub charakter techniczny Serwisu.

2.4.   Sprzedawca podejmuje na bieżąco działania w celu poprawy funkcjonowania jakości Serwisu, jednak zastrzega, że mogą pojawić się błędy oraz problemy techniczne w korzystaniu z niego. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, Użytkownik powinien zgłosić to Sprzedawcy za pośrednictwem Infolinii, e-maila lub wiadomości za pośrednictwem profilu sklepu na Facebooku. Sprzedawca niezwłocznie podejmie próbę przywrócenia właściwego funkcjonowania Serwisu.

2.5.   Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

o     niekompatybilność Serwisu z końcowym sprzętem i oprogramowaniem Użytkownika lub z jego przyłączem do publicznej sieci Internet;

o     trudności techniczne, w tym błędy i niepowodzenia w łączeniu się z Serwisem, które leżą po stronie Użytkownika.

2.6.   Wszelkie treści umieszczone w Serwisie, w tym znaki towarowe, zdjęcia, opisy, aplikacje podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie w całości lub poszczególnych części stanowi naruszenie prawa.

 

 3.     Proces rejestracyjny

 

3.1.   Realizacja Zamówienia jest ograniczona do określonego obszaru na terytorium UK. Rozpoczynamy działalność w środkowej Anglii, lecz na bieżąco będziemy poszerzać zasięg. Tak więc rejestracja oraz przygotowanie pierwszego Zamówienia w koszyku będzie możliwe dla każdego. W wypadku, gdy ta osoba znajdzie się poza obszarem naszych usług, zostanie poinformowana stosowną wiadomością na ekranie a jej koszyk zostanie zachowany.

3.2.   Złożenie Zamówienia i późniejsze dokonanie zakupu Towarów możliwe jest po wypełnianiu przez Zamawiającego formularza rejestracyjnego. Przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego należy podać prawidłowe i aktualne dane, które są niezbędne do realizacji Zamówienia tj.:
Imię, nazwisko, dokładny adres dostaw, numer telefonu, adres e-mail (wykorzystywany później jako Login), ustalenie hasła oraz potwierdzenie zapoznania się i akceptacji Regulaminu.

3.3.   Zamawiający stanie się jednocześnie uczestnikiem organizowanego przez Sprzedawcę lojalnościowego Programu punktowego celem zbierania za zakupy robione z wykorzystaniem Zamówienia punktów na swoim indywidualnym koncie. Punkty będą również przyznawane w dodatkowy sposób, wedle ofert dodatkowych oferowanych przez Sprzedawcę.

3.4.   W przypadku zmiany danych podanych przy rejestracji, Zamawiający powinien dokonać ich aktualizacji po zalogowaniu się na swoje Konto, w zakładce „Moje konto” w Serwisie. 

3.5.   Aby usunąć swoje Konto z Serwisu, Zamawiający musi skontaktować się ze Sprzedającym.

3.6.   Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejnych Zamówień można dokonywać logując się w Serwisie do swojego Konta poprzez podanie Loginu i ustalonego hasła.

3.7.   Login i hasło mają charakter poufny. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za działania będące następstwem ujawnienia Loginu i hasła osobom trzecim.

3.8.   W przypadku podjęcia przez Użytkownika bezprawnych działań godzących w funkcjonalność Serwisu, Sprzedawca skorzysta ze środków ochrony przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa.

 

 4.    Proces składania Zamówień

 

4.1.   Sprzedawca dokłada najwyższej staranności zawodowej, by Towary prezentowane w Serwisie były dostępne oraz o jak najlepszej jakości i świeżości.

4.2.   Jeśli Towary zamówione przez Zamawiającego będą niedostępne, w momencie Realizacji Zamówienia Sprzedawca, o ile jest to możliwe, zaoferuje towary ekwiwalentne, których charakter i cena będą zbliżone do Towarów zamówionych przez Zamawiającego. Przy Realizacji Zamówienia towary ekwiwalentne będą wyróżnione spośród Towarów objętych Zamówieniem, a Zamawiający ma prawo odmowy przyjęcia części lub wszystkich zaoferowanych przez Sprzedawcę towarów ekwiwalentnych. Kwota (wartość) dotycząca towarów, które zostały odrzucone, zostanie dodana w formie Punktów do wykorzystania przy kolejnych zakupach lub innej uzgodnionej formie z Zamawiającym.

4.3.   Ceny podane w Serwisie są cenami ostatecznymi.

4.4.   W przypadku zamawiania Towarów na wagę, aby poprawić dokładność Sprzedawca wprowadził system sprzedaży na sztuki, który przelicza dany produkt do jak najbardziej zbliżonej wagi. Tym sposobem, oczekiwania Zamawiającego są bardziej sprecyzowane. Zamawiający dostanie w rezultacie co najmniej ilość sztuk, która zamówił. Sprzedawca może zwiększyć tę ilość w wypadku, gdy sztuki są mniejsze od pozostałych, aby jak najbardziej zbliżyć się do przeliczonej wagi w potwierdzeniu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dostarczenia Towarów o wadze różnej od wagi wskazanej w Zamówieniu, przy czym różnica nie powinna być większa niż +/- 9%. Cena zostanie określona zgodnie z wagą obliczoną w oparciu o zamówioną ilością sztuk takich Towarów.

4.5.   Zamawiający składa Zamówienie po zalogowaniu się na swoje Konto w Serwisie. Sprzedawca przesyła Zamawiającemu na podany przez niego w procesie rejestracji adres e-mail potwierdzenie zamówienia. Zamówienie to pozostaje dostępne (widoczne) na Koncie Zamawiającego przez okres 2 lat.

4.6.   Zamawiający może składać zamówienia 24h na dobę, w każdy dzień tygodnia.

4.7.   Zamawiający nie może odwołać Zamówienia, jednak może dowolną ilość razy zmieniać termin dostawy po zalogowaniu się na swoje Konto w Serwisie. Zmiana Zamówienia będzie możliwa tylko i wyłącznie, jeśli nastąpi to zanim przystąpimy do jego realizacji, czyli w zależności od pory dnia między 32-48 godzin przed Dniem Realizacji Zamówienia. Ta funkcja jest kontrolowana automatycznie przez nasz Serwis.

4.8.   Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

4.9.   Umowa sprzedaży Towarów między Sprzedawcą a Zamawiającym jest zawierana w momencie potwierdzenia Zamówienia oraz dokonania płatności przez Zamawiającego. W wypadku odrzucenia płatności przez instytucje finansowe, niezależnie od powodu, transakcja jest unieważniona.

4.10.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży alkoholu przez Internet w przypadku, gdy jego wartość stanowi ponad 50% wartości zakupów. 

 

5.    System polecenia emailem, Promocja dla Ciebie oraz Punkty Lojalnościowe

 

5.1.   System polecenia emailem może być realizowany przez Zamawiających. Nie ma ograniczeń co do ilości osób, które mogą zostać polecone i osoba polecająca ma wielokrotne prawo nagrody. Zamawiający może stać się osobą polecającą i również wziąć udział w tej promocji od momentu udanej Realizacji pierwszego Zamówienia.

5.2.   Zamawiający, po wpisaniu adresu email osoby polecającej zostanie poinformowany po jego wprowadzeniu w odpowiednie pole w Serwisie w module płatności o nadaniu nagrody w postaci Punktów lojalnościowych dla Zamawiającego i osoby polecającej. Punkty zostaną nadane do 24 godzin po złożeniu zamówienia, które zakończyło się sukcesem. 

5.3.   Sprzedający może zaoferować Promocje drogą elektroniczną lub drukować w materiałach poligraficznych.

5.4.   Punkty Lojalnościowe są przyznawane tylko zarejestrowanym Zamawiającym.

5.5.   Za każdy wydany w sklepie £1 Zamawiający otrzymuje jeden punkt lojalnościowy.

5.6.   Jeden punkt lojalnościowy równy jest £0.01 zniżki na zakupy w www.szop.uk i Zamawiający uprawniony jest do użycia swoich punktów bez limitu minimalnego.

5.7.   Promocje i Punkty nie mogą być wymieniane na gotówkę lub jakiekolwiek inne świadczenie poza obniżeniem płatności w Serwisie, po spełnieniu niezbędnych warunków.

5.8.   Jakiekolwiek próby nadużycia związane z Systemem polecenia emailem, Promocją dla Ciebie oraz Punktami Lojalnościowymi będą skutkować wyłączeniem konta użytkownika.

 

 6.    Realizacja Zamówienia

 

6.1.   Sprzedawca zastrzega, ze nie realizuje Zamówienia we wszystkie dni roku. Sprzedawca z odpowiednim wyprzedzeniem umieści o tym informację na stronach Serwisu.

6.2.   Z zastrzeżeniem ust. 1  powyżej, dostawy są realizowane 6 dni w tygodniu w godzinach 08:00 - 20:00, zamówienia kurierskie są realizowane od wtorku do soboty, integralną częścią regulaminu są szczegółowe informacje odnośnie usługi kurierskiej, informacje te są dostępne na stronie głównej w stopce na dole strony lub bezpośrednio pod tym linkiem: https://szop.uk/kurier

6.3.   Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dokonać Realizacji Zamówienia w wyznaczonym terminie. W przypadku braku możliwości terminowej Realizacji Zamówienia, Sprzedawca podejmie wszelkie kroki, by jak najszybciej skontaktować się z Zamawiającym przy użyciu numeru telefonu podanego przez Zamawiającego w formularzu rejestracyjnym.

6.4.   Sprzedawca zastrzega sobie możliwość weryfikacji wieku osoby odbierającej Towar. Jeśli okaże się, że osoba ta ma mniej niż 18 lat i żadna inna osoba nie może odebrać Towarów, a gdy przedmiotem Zamówienia jest m. in. alkohol, Sprzedawca odmawia wydania tych Towarów.

6.5.   Zamawiający ma dostęp do oraz możliwość wydruku swojej kopii poprzez Historię Zamówień w swoim profilu użytkownika. 

6.6.   Kierowca (Dostawca) reprezentujący Sprzedawcę zadzwoni lub wyślę wiadomość SMS na około 30 minut przed dostawą. Ma to na celu dobrą komunikację oraz poprawę jakości usługi. Dodatkowo, pomoże to w upewnieniu się, że Zamówienie zostanie Zrealizowane. Dostawa zamówienia może się odbyć nie wcześniej niż 15 minut przed wybranym przez Klienta oknie czasowym i nie później niż 15 minut po.

6.7.   W razie nieobecności Zamawiającego pod wskazanym w Zamówieniu adresem w wybranych przez niego godzinach dostawy, Dostawca ponowi próbę kontaktu telefonicznego. W przypadku, kiedy nieobecność Zamawiającego jest chwilowa, Dostawca poczeka do 10 minut. Po upływie tego czasu lub w wypadku nieudanej drugiej próby kontaktu, Dostawca wyśle sms o próbie realizacji dostawy a Zamówienie zostanie anulowane. Możliwe będzie ponowne dostarczenie zakupów, lecz Sprzedawca zastrzega sobie prawo do potrącenia kosztu dostawy z konta punktów lojalnościowych (min. 500, max. 1000). W przypadku nieobecności Zamawiającego podczas dostawy kurierskiej DPD pod wskazany adres i we wskazanej przez Zamawiającego godzinie - reklamacje nie będą uwzględniane. Produkty piekarni oraz wędliny, pozostaną tak jak orginalnie przygotowane i będą czekać w odpowiednich warunkach temperaturowych aż do dostawy. Zamawiający może poprosić o świeżą partię, jeśli wyrazi chęć pokrycia ich kosztu. Reklamacje odnośnie skrócenia dat ważności z powodu przesunięcia terminu dostawy nie będą uwzględnianie - w szczególności może to mieć znaczenie w wypadku produktów z działu "Wyprzedaż" z krótką datą przydatności do spożycia. 

6.8. Obowiązkiem Zamawiającego jest obecność pod wskazanym adresem podczas dostawy, zamówienie może zostać odebrane przez inną osobę niż Zamawiający jeśli osoba ta znajduje się pod wskazanym adresem dostawy. Pracownicy SZOP Ltd. nie mają prawnej możliwości weryfikacji osoby odbierającej zamówienie.
Jeśli zamawiającego nie ma pod wskazanym adresem podczas dostawy a Dostawca zostanie o tym poinformowany to zakupy mogą zostać dostarczone na przykład do sąsiada za zgodą Zamawiajęcego.

 

 7.    Zasady płatności

 

7.1.   Zamawiający ma możliwość płatności kartą debetową luk kredytową firm Visa, MasterCard oraz American Express i jest ona obowiązkowa w momencie składania zamówienia.

7.2.   W momencie składania zamówienia w Serwisie zostanie przeprowadzona autoryzacja karty. Dodatkowo nadawca karty może poprosić o weryfikację ustalonym hasłem (Verified by VISA, MasterCard SecureCode lub American Express SafeKey). W większości wypadków odbędzie się ona automatycznie.

7.3.   W celu zmniejszenia ryzyka nieuprawnionego dostępu do szczegółów karty Zamawiającego zostaną one zakodowane. Proszę zwrócić uwagę, że nasi partnerzy dokonujący płatności to firmy najwyższej reputacji, gwarantujące Państwa bezpieczeństwo. Dodatkowo, cały nasz serwis jest szyfrowany protokołem SSL oraz dla pełnej weryfikacji firmy przeszliśmy pełny proces sprawdzenia naszej działalności (Extended Validation) – zielony pasek oraz adres https:// w przeglądarce internetowej.

7.4.   Płatność gotówką lub przy odbiorze nie jest możliwa.

 

 8.    Polityka prywatności

 

8.1.   Wszelkie informacje na temat klientów wykorzystywane są jedynie do celów związanych z działalnością Serwisu i nie są przekazywane innym osobom lub instytucjom.

 

 9.    Prawo odstąpienia od umowy

 

9.1.   Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Zamawiający powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Rekomendowanym przez Sprzedającego sposobem odstąpienia od umowy jest przesłanie wypełnionego formularza w dziale Kontakt.

9.2.   Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający powinien dołączyć dowód zakupu Towaru, lub w inny sposób udokumentować zakup Towarów.

9.3.   Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu od następujących Towarów:

o     ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia;

o     dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, które po otwarciu opakowania nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia, lub ze względów higienicznych;

o     prasy, w tym dzienników, periodyków lub czasopism.

9.4.   Zamawiający ma obowiązek zwrócić Towary, których dotyczy oświadczenie o odstąpieniu od umowy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

9.5.   Zwrot Towarów następuje na koszt Zamawiającego. 

9.6.   Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Zamawiającego oświadczenia o całościowym lub częściowym odstąpieniu od umowy, zwróci Zamawiającemu dokonaną przez niego płatność za zwrócone Towary.

9.7.   Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, do chwili dokonania przez Zamawiającego zwrotu Towarów;

9.8.   Przed odstąpieniem od umowy, Zamawiający nie powinien korzystać z Towarów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów. W przeciwnym razie, Zamawiający będzie ponosił odpowiedzialności za zmniejszenie wartości Towarów;

9.9.  Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień Zamawiającego wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z umową oraz gwarancji producenta.

9.10.    Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Zamawiającemu, jeżeli zawarł on umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (jako przedsiębiorca).

 

10.   Reklamacje

 

10.1.    Zamawiający przed dokonaniem odbioru Towaru ma obowiązek sprawdzenia ich w obecności Dostawcy. Sprzedawca zaleca nieprzyjmowanie uszkodzonych Towarów.

10.2.    W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z umową po jego wydaniu, Zamawiający ma prawo złożyć reklamację.

10.3.    W celu rozpatrzenia reklamacji Zamawiający powinien dostarczyć Towar wraz z dowodem zakupu.

10.4.    Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty złożenia jej przez Zamawiającego.
O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedawcę emailem lub telefonicznie.

10.5.    W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji nastąpi natychmiastowy zwrot równowartości Towarów w formie Punktów. Zwroty w formie zwrotu na konto bankowe / PayPal Klienta jest możliwe wyłącznie dla zwrotów o wartości równej lub wyższej niż £10 lub w przypadku zamknięcia konta przez Klienta.

10.6.    W przypadku Towarów, na które producent udzielił gwarancji, dokument gwarancji dostarczany jest wraz z Towarem.

 

11.    Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

11.1.    W razie sporu ze Sprzedawcą lub jakichkolwiek wątpliwości co do swoich praw, Zamawiający ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

11.2.    Dostęp do pozasądowych procedur rozwiązywania sporów zapewniają np. stałe polubowne sądy i inne organizacje konsumenckie.

 

12.   Postanowienia końcowe

 

12.1.    We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne odpowiednie ustawy.

12.2.    Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

12.3.    W razie sporu ze Sprzedawcą lub jakichkolwiek wątpliwości co do swoich praw, Zamawiający ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

12.4.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany nie mogą naruszać praw Zamawiającego wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania w Serwisie. Sprzedawca poinformuje Zamawiającego o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. Jeżeli Zamawiający nie akceptuje zmian, powinien powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę poprzez kliknięcie w link „Nie akceptuję zmian Regulaminu”, co będzie jednoznaczne z wyrażeniem prośby o usunięcie Konta w Serwisie.

12.5.    Jeżeli w serwisie umieszczony zostanie Regulamin w innych wersjach językowych. W przypadku rozbieżności między wersją polską i tą przetłumaczoną, wiążąca jest wersja polska.

 

Informacje zawarte w powyższym Regulaminie takie jak opis dostawy itp. mogą różnić się w zależności od rodzaju wysyłki. Informacje dotyczące wysyłki kurierskiej znajdują się tutaj: www.szop.uk/kurier

 

                    Szop Ltd.    Company no 10674382    111 Stowe Drive, Rugby, CV22 7NU